TOPLUMSAL DAYANIŞMA İÇİN PSİKOLOGLAR DERNEĞİ TÜZÜĞÜ
Derneğin Adı ve Merkezi

Madde 1
Derneğin Adı: "Toplumsal Dayanışma için Psikologlar Derneği"dir. Dernek adının kısaltılması "TODAP" olarak kullanılacaktır.
Derneğin merkezi İstanbul’dadır.
Dernek, yasalara uygun biçimde yurt içinde ve yurt dışında şube ve temsilcilikler açabilir.

Derneğin Amacı ve Bu Amacı Gerçekleştirmek İçin Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri İle Faaliyet Alanı

Madde 2
Derneğin amacı psikologlar ve psikoloji öğrencilerinin eşitlikçi, özgürlükçü ve dayanışmadan yana ilkeler çerçevesinde örgütlenmesini sağlayarak psikoloji teori ve pratiğinin eleştirisi ve alternatiflerinin düşünülmesi ve üretilmesi yönünde çalışmalar yapmaktır. TODAP, emekten yana, toplumcu ve her türlü ayrımcılığa karşı olarak bir araya gelen psikologları ve psikoloji öğrencilerini çatısı altında toplamayı hedefler. Faaliyetlerini üç eksen üzerine kurar: emek, eleştirel psikoloji ve toplumsal dayanışma.

TODAP’ın emek eksenli çalışmaları, psikologların üretim ilişkileri içerisindeki toplumsal konumunu tanımlamak, bunu görünür kılmak ve bu gerçeklikten yola çıkarak teori ve eylem üretmek üzerine kuruludur. Psikologların çoğunluğu ücretli işçi ya da kamu emekçisi olarak çalışmakta ve çalışma zorunluluğuna yaklaşmaktadır. Her geçen gün çalışmaya ve sermayeye daha bağımlı hale gelmekte; çalışma koşulları güvencesizleşmekte, işsizlikle daha çok karşılaşmaktadır. Emek eksenli çalışmaları; bu duruma dair bir kavrayış geliştirilmesi ve mevcut, güvencesiz ve esnek çalışma koşullarına ve çalışma hayatında yaşanan hak ihlallerine karşı mücadele etmek, çalışma ve sermayeye bağımlılıktan kurtularak, alternatif çalışma düzenlerinin yaratılmasını hedeflemek üzerine kurulmaktadır.

Psikolojinin, içinde ortaya çıktığı ve geliştiği tarihsel koşullar ve güç ilişkileriyle sıkı sıkıya bağlı, ideolojik varsayımlar üzerine kurulduğu görülmektedir. TODAP, ikinci eksenini psikoloji bilgisi ve pratiğinin eleştirisi üzerine kurar ve bundan yola çıkarak yapılacak olan alternatif teori ve pratik üretimini önemser. Bunu disiplinlerarası bir yaklaşımla yapar.

Dünyanın yaşanabilir bir yer olması, psikoloji bilgisinin ve meslek icrasının bütünlüklü ve toplumdan, doğadan ve tüm canlılardan yana olabilmesi için toplumsal dayanışma ekseni TODAP için olmazsa olmaz koşuldur. Bu eksen çerçevesinde psikologların toplumun ezilen kesimleriyle dayanışma içine girmesiyle, bir yandan güç ilişkilerinin dönüştürülmesi bir yandan da psikolojinin dönüşmesi ve dönüştüren bir bilgi ve meslek alanı haline gelmesi hedeflenmektedir. TODAP aynı zamanda hak mücadelelerinin desteklenmesini, toplumsal ve bireysel iyilik halini yaratma çabası içerisinde önemli bir bileşen olarak görür.

Bu üç eksene ek olarak dernek, psikologların ve psikoloji öğrencilerinin öğrenim görürken veya alanda çalışırken karşılaştıkları hak ihlalleriyle, psikologların ve psikolojinin sebep olduğu hak ihlalleri, eşitsizlik ve ayrımcılığı ve gündeme taşır. Lisans eğitiminin psikolog unvanıyla istihdam edilmek için yeterli ve aynı zamanda nitelikli, erişilebilir ve anadilde olması için çalışır ve alanda çalışmak için gerekli kılınan eğitimlerin herkes için erişilebilir olması için çabalar. Bunların yanı sıra, bir sağlık hakkı olarak tanıdığı psikolojik hizmetin eşit, ücretsiz ve anadilde verilmesi için mücadele eder. TODAP bu görüşler ışığında kazanılmış hakları korur, onlara gelebilecek saldırılara karşı mücadele eder, bu hakların ve henüz kazanılmamış olanların savunuculuğunu yapar.

Derneğin Çalışma Konuları ve Biçimleri ve Faaliyetleri

Madde 3
Dernek ikinci maddede belirtilen amaçları doğrultusunda aşağıda belirtilen çalışmaları yapar ve faaliyetleri yürütür:
 • Psikologların, psikoloji öğrencilerinin, akademisyenlerin ve diğer psikolojik destek ve hizmet alanı çalışanlarının talep, ihtiyaç ve sorunları üzerine birlikte düşünme alanları yaratarak araştırmalar yapar, toplantı ve etkinlikler düzenler, bu çalışmaların sonucunda raporlar yayınlar, uygulama ve eylem önerilerinde bulunur, bu önerilerin hayata geçmesi için çabalar ve bu konularda kamuoyu oluşturur.
 • Demokratik, toplumcu, etik değerler ve dayanışma temelinde oluşturulmuş emekten ve toplumdan yana bir Psikologlar Meslek Yasası’nın çıkması için çeşitli çalışmalar yürütür.
 • Psikologluk mesleğinin icrasında, psikoloji bilgisinin üretilmesi ve kullanılmasında ayrımcılık (cinsiyetçilik, cinsiyet kimliği ve cinsel yönelim ayrımcılığı, etnik/dini/ekonomik ayrımcılık, bedensel/zihinsel/yaşa bağlı ayrımcılık ve türcülük) karşıtlığı, mesleği ve psikoloji bilgisini kötüye kullanmama ilkelerini gözetir. Bu ilkelerin aksi yönündeki doğrudan ve dolaylı uygulamaların son bulması için mücadele eder ve bu uygulamalarla ilgili olarak kamuoyunu bilgilendirir.
 • Psikologların ve psikoloji öğrencilerinin eğitim ve çalışma hayatlarında karşılaştıkları sorunlara karşı mücadele eder. Bu mücadeleyi; basın açıklaması, imza kampanyası, hak ihlal ve gasplarına uğrayan meslek elemanlarına danışmanlık, dava açma, davalara müdahil olma, hak ihlaline uğramış kişi ya da grubu temsil etme vb. yöntemlerini kullanarak yürütür.
 • Psikologların ve psikoloji öğrencilerinin sendikal ve toplumsal örgütlenmelerini destekler ve bu tip örgütlenmelerle dayanışma içinde olur.
 • Psikologların mesleki bilgi ve becerilerini geliştirici faaliyetleri (kongre, çalıştay, eğitim gibi) eşitlik ilkesi çerçevesinde, ücretsiz olarak gerçekleştirir.
 • Psikoloji lisans ve lisansüstü eğitimiyle ilgili sorunları, tüm bileşenlerin ihtiyaç ve taleplerini dikkate alarak tespit eder ve bunların çözümüne yönelik çalışmalar yürütür.
 • Toplumsal olayları psikopolitik açıdan düşünür; toplumun hak kaybına uğrayan, ezilen kesimleriyle dayanışma faaliyetleri, söyleşiler, eğitimler, psikolojik destek çalışmaları sürdürür; sempozyum, panel, toplantı, basın açıklaması ve imza kampanyaları düzenler.
 • Dernek amaçları çerçevesinde, dernek çalışmalarının duyurulması, bilgi ve deneyim paylaşımını sağlamak için dijital ya da basılı olarak bülten, gazete, dergi, kitap gibi yayınlar çıkarır.
 • Yasal izinlerinin alınması şartıyla ayni ve nakdi yardım toplama faaliyetlerinde bulunur, yurt içinden ve yurt dışından bağışları kabul eder. Dernek, derneğin ilkeleriyle çelişmeyen sendika ve mesleki kuruluşlardan maddi yardımları kabul eder ve ilgili kurumlara maddi yardımda bulunur.
 • Dernek amaçlarını gerçekleştirmek için, ihtiyaç duyduğu maddi gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi ve ticari işletmeler kurar. Dernek üyeleri arasındaki dayanışma ve işbirliğini arttırmak amacıyla lokal açar, sosyal ve kültürel tesisler kurar.
 • Dernek, belli bir konuda bir çalışma yürütmek, rapor hazırlamak, gönüllüleri bir araya getirmek, deneyim paylaşımında bulunmak, derneğin bir konuda görüşlerine katkıda bulunmak gibi amaçlarla komisyon ve çalışma grupları oluşturabilir. Bu komisyonlar bir alanda uzmanlaşma değil, bir konuyu ve bir işi derneğin gündeminde tutma sorumluluğu üstlenir.

  Sabit bir komisyon olarak Kadın Komisyonu bulunur ve bu komisyon şu amaçları taşır: Mesleki bilgi ve pratiklerin, feminist metodolojinin bize sunduğu yöntemsel zeminin de katkılarıyla, psikoloji alanındaki teori ve pratiklerin toplumsal cinsiyet açısından analizine ve yeniden inşasının örgütlenmesine öncülük etmek, erkek egemen söylemden bağımsızlaşmış ortak bir dil oluşturmak, mesleği icra ederken karşılaşılan veya tanık olunan cinsiyetçi şiddet ve ayrımcılığa karşı kadın dayanışması içerisinde mücadele etmek.
 • Belirli bir konuya dair (iletişim, danışmanlık, bilgi aktarımı, vb.) sorumluluk alan bir veya daha çok kişiden oluşan birimler oluşturur. Birimlerde görev almak isteyen dernek üyeleri gönüllülük esasına göre birimde çalışmak için istekli olduklarını belirtirler ve derneğin genel karar alma mekanizmaları aracılığıyla kimlerin hangi birimde görevli olacakları netleştirilir.
 • Dernek üyelerinin dâhil olduğu e-posta grubu genel meclis işlevi görür. Bireysel öneriler, yerel inisiyatiflerin önerileri ve kararları, toplantı raporları, duyurular ve deneyimler genel meclise sunulur. Ortak çalışmalara dair kararlar (genel toplantı ve/veya genel kurul dışında) sadece genel mecliste alınır.
 • Şube ve/veya temsilciliklerin açılma koşullarının oluşmadığı durumlarda yerel inisiyatifler kurar. Kurulan yerel inisiyatifler toplantılar düzenleyerek çalışmalarını yürütür ve kararlar alır. Alınan kararlar tüm üyelerin görüş, öneri ve itirazlarına sunulur. İtiraz mekanizması ve önerilerin uygulamaya dönüşme biçimleri tüzüğün çalışma ilkelerinde belirtildiği gibidir. Ayrıca yerel inisiyatiflerin yaptıkları işleri derneğin tüm üyelerinin bilgisine ve katılımına sunması beklenir.
 • Amaçları doğrultusunda platform, girişim, meslek odası ve birliği, vakıf, federasyon vb. oluşumlar kurabilir ya da kurulu olanlara üye olabilir. Kamu kurum ve kuruluşları ve yurt dışındaki kurumlar ile ortak projeler yürütebilir.
 • Gerekli görülen il ve ilçe, bölge ve yurt dışında şube ve temsilcilikler açar.
Derneğin Çalışma İlkeleri

Madde 4
TODAP;
 • Kendi iç işleyişinde çoğulculuk, katılımcı demokrasi ve yatay örgütlenme ilkelerini gözeterek çalışır.
 • Her kademede seçimle belirlenmiş görevlilerin yer almasını ve bütün görevlilerin üyelerin çoğunluğu tarafından geri alınabilmesini savunur
 • Üyelerin eleştiri ve öneri haklarını kullanmalarını, karar süreçlerine katılımlarını özendirir.
 • Bireysel katılımın önünü açmak için yapılan önerilere itiraz olmadığı takdirde önerinin uygulanması için çaba harcar. Yapılan öneriye iki türlü itiraz alanı sunar:

  a. İlkesel İtiraz: Derneğin amaçlarına, ilkelerine ve işleyişine aykırı olduğu düşünülerek yapılan itiraz biçimidir. Yapılan itirazın ilkesel olup olmadığını belirlemek için oylama yoluna gitmenin önü açıktır. İlkesel itiraz olduğu kabul edildiğinde öneri iptal edilir ve uygulanmaya konulmaz.

  b. Muhalefet Şerhi: Derneğin amaç, ilke ve işleyişi dışında daha çok uygulamaya dönük yapılan itiraz biçimidir. Kabul edilen bir öneriye muhalefet şerhi konduğunda öneri uygulamaya geçirilir ancak şerh raporlanır.

 • Farklı fikirlerin ortaya atılması durumunda farklılıkların ortaklaşması yönünde çaba harcar.
 • Her türlü ayrımcılık, önyargı ve baskı nedeniyle eşitsiz konumda olan üyelerini teşvik etmek amacıyla özendirici ve koruyucu tedbirler alır
Dernek Üyeliği

Madde 5
Derneğin amacını benimseyen psikologlar ve psikoloji lisans öğrencileri derneğe üye olabilir.

Madde 6
Derneğin asil genel merkez üyeliği, asil şube üyeliği ve fahri üyelik olmak üzere 3 tür üyeliği vardır.
 • Asil Genel Merkez Üyeliği: Üye olma koşullarını taşıyan ve Genel Merkez Yönetim Kurulu’nca üyeliğe kabul edilen gerçek ve tüzel kişilerdir.
 • Asil Şube Üyeliği: Üye olma koşullarını taşıyan ve Şube Yönetim Kurulu’nca üyeliğe kabul edilen gerçek ve tüzel kişilerdir.
 • Asil üyeler, dernek üyeliğinin gerektirdiği her türlü yükümlülükleri üstlenmiş ve üyelik haklarından yararlanan üyelerdir.
 • Fahri Üyelik: Derneğe üye olma koşulları taşımayan ancak dernek amacına bağlı olarak birlikte çalışılan, derneğe maddi ya da manevi destek sağlayan gerçek ve tüzel kişilere fahri üyelik verilebilir. Fahri üyeler, üye olma yükümlülüklerini üstlenmek zorunda değildir ve üye olma haklarından yararlanamazlar.
Üye Olma

Madde 7
Fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve Mevzuatın öngördüğü koşullarını taşıyan her gerçek ve tüzel kişi bu derneğe üye olma hakkına sahiptir. Ancak, yabancı gerçek kişilerin üye olabilmesi için Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olması da gerekir. Onursal üyelik için bu koşul aranmaz.

Üyelik başvurusu için Genel Merkez ya da Şube Yönetim Kurulu’na yazılı bildirimde bulunulur ve yönetim tarafından 30 gün içinde üyelik talebine cevap verilmesi zorunludur. Üyelik durumu hakkında bilgilendirme yazılı olarak yapılır. Üyelik talebi gerekçe gösterilmeden reddedilemez. Başvurusu kabul edilen üye, üyelik defterine kaydedilir.

Şubelere yapılacak üyelik talepleri Şube Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır ve söz konusu karar en geç 30 gün içinde Genel Merkez’e bildirilir.

Onursal üyelik, dernek asil üyelerinden üçünün önerisiyle ve Genel Merkez Genel Kurulu kararıyla verilir.

Üyelikten Ayrılma

Madde 8
Her üye, kendi isteği ile üyesi bulunduğu Şube ya da Genel Merkez Yönetim Kurulu’na yazılı olarak bildirme koşuluyla dernek üyeliğinden istifa etme hakkına sahiptir.

Üyelikten Çıkarılma

Madde 9
Dernek tüzük hükümlerine ve dernek ilkelerine kısmen ya da tamamen uyulmaması, Genel Kurul ve Yönetim Kurulu kararlarına uyulmaması, yetkili kurullarca verilen görevlerin kasti olarak yerine getirilmemesi durumunda, üye Yönetim Kurulu Kararı ile üyelikten çıkarılabilir. Kadına yönelik ayrımcılık, şiddet ve/veya taciz davranışı Kadın Etik Kurulu tarafından, LGBTİ bir bireye karşı ayrımcılık, şiddet ve/veya taciz davranışı LGBTİ Etik Kurulu tarafından, psikoloji alanında bir etik ihlal yaptığı Etik Kurulu tespit edilip ilgili kurulca üyelikten çıkarılmasına karar verilen üye, Yönetim Kurulu tarafından üyelikten çıkarılır. Dernek üyeliğinden çıkanlar ya da çıkarılanların ödemiş oldukları dernek aidatları iade edilmez ve bu üyeler; dernek çalışmaları, organları üzerinde hak iddia edemezler.
Dernek üyeliğinden çıkarılan ilgililer, kararın tebliğinden itibaren 30 gün içinde ilk Genel Kurulu’nda görüşülmek üzere itiraz edebilirler. İtiraz edildiği takdirde üyelik yükümlülükleri devam eder.

Üyelik Aidatı

Madde 10
Her üye derneğe yıllık 96 TL aidat ödemekle yükümlüdür. Aidat miktarının tamamının ait olduğu yılın sonuna kadar ödenmesi zorunludur. Gerektiğinde Genel Kurul, yıllık aidatları arttırabilir ya da azaltabilir. Üyelerden giriş aidatı alınmaz.

Üyelik Yükümlülükleri

Madde 11
Üyelerin yükümlülükler şunlardır:
 • Üyeler dernek amaçları doğrultusunda faaliyetlere katılmak ve faaliyetlerin hazırlanmasına katkıda bulunmak,
 • Genel Kurul toplantılarına katılmak,
 • Yetkili kurullarca verilecek görevleri yerine getirmek,
 • Yıllık aidat miktarını ait olduğu yılın sonuna kadar ya da yetkili kurulların belirleyeceği tarihe kadar ödemekle yükümlüdür
Dernek Organları

Madde 12
Derneğin organları şunlardır:
 • Genel Kurul,
 • Genel Merkez Yönetim Kurulu,
 • Genel Merkez Denetleme Kurulu,
 • Kadın Etik Kurulu,
 • LGBTİ Etik Kurulu
 • Etik Kurulu
 • Şube Genel Kurulu,
 • Şube Yönetim Kurulu,
 • Şube Denetleme Kurulu.
Belirtilen organlar dışında farklı dernek organları da kurulabilir. Ancak yönetim ve denetim kurulu görev, yetki ve sorumlulukları bu organlara devredilemez.

Genel Kurul

Madde 13
Genel Kurul, derneğin en yetkili organıdır. Genel Kurul, Genel Merkez Yönetim ve Denetim Kurulları ile Genel Merkez Üyeleri ve biri Şube Başkanı olmak üzere şube üyeleri arasından seçilen delegeler ve onursal üyelerden oluşur. Fahri üyeler oy kullanamazlar ve kongre çoğunluk sayısına dahil edilemezler.

Genel Kurul Çağrı ve Toplantı Usulü

Madde 14
Genel Kurul, iki yılda bir, Kasım ayı içerisinde Genel Merkez Yönetim Kurulu'nun tespit ve ilan edeceği tarihte olağan olarak toplanır.

Madde 15
Genel Kurul çağrı usulleri şöyledir:
 • Genel Kurul, toplam delege sayısının yarısının bir fazla katılımı ile yapılır. Birinci toplantıda yeterli çoğunluk sağlanmadığı takdirde, ikinci toplantı yeter sayısına bakılmadan katılan üyeler ile yapılır. İkinci toplantı, ilk toplantı tarihinden en az yedi gün sonra en fazla altmış gün içinde gerçekleştirilir.
 • Tüzük değişikliği ya da dernek feshi durumlarında yeter sayısı tüm üyelerin 2/3’ü kadardır.
 • Üyeler Genel Kurula, en az 15 gün önceden günü, saati, yeri ve gündemi yazı, elektronik posta yollarından herhangi biri ile bildirilmek sureti ile toplantıya çağırılır. Bu çağrıda, yeter sayısının sağlanamaması durumunda ikinci toplantının hangi gün, saatte ve yerde yapılacağı da belirtilir.
Madde 16
Dernek Genel Kurul toplantıları, kararda ve çağrıda belirtilen, gün, saat ve yerde yapılır. Genel Kurula katılacak üyeler, Genel Kurulca düzenlenen listedeki adları sırasına imza vererek toplantı yerine girerler. Dernek üyesi olmayan kişiler izleyici olarak Genel Kurul’a katılabilirler ve divanın söz vermesiyle söz hakkı kullabilirler ama oy hakkı kullanamazlar.

Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa, durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı Yönetim Kurulu Başkanı veya görevlendireceği Yönetim Kurulu üyelerinden biri tarafından açılır.

Açılıştan sonra toplantıyı idare etmek üzere bir başkan, yeteri kadar başkan vekili ile yazman üye seçilir.

Toplantının yönetimi Genel Kurul başkanına aittir. Yazmanlar toplantı tutanağını düzenler ve başkanla birlikte imzalar.

Toplantı sonunda bütün tutanak ve belgeler Yönetim Kuruluna verilir.

Madde 17
Genel kurulda, yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

Genel Kurulun Oy kullanma ve Karar Alma Usul ve Şekilleri

Madde 18
Genel kurulda, aksine karar alınmamışsa, yönetim ve denetim kurulu üyelerin seçimleri gizli oylama ile diğer konulardaki kararlar ise açık olarak oylanır. Gizli oylar, toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş kağıtların veya oy pusulalarının üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılması ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak belirlenen oylardır.

Açık oylamada, genel kurul başkanının belirteceği yöntem uygulanır.

Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Şu kadar ki, tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir.

Toplantısız veya Çağrısız Alınan Kararlar

Madde 19
Bütün üyelerin bir araya gelmeksizin yazılı katılımıyla alınan kararlar ile dernek üyelerinin tamamının bu tüzükte yazılı çağrı usulüne uymaksızın bir araya gelerek aldığı kararlar geçerlidir. Bu şekilde karar alınması olağan toplantı yerine geçmez.

Genel Kurulun Görev ve Yetkileri

Madde 20
Aşağıda yazılı işler Genel Kurul tarafından görüşülüp karara bağlanır:
 • Başkan, Başkan Yardımcısı ve iki Yazman'dan oluşan Genel Kurul Başkanlık Divanı üyelerini seçmek
 • Dernek Genel Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu ve Kadın Kurulu üyelerini seçmek.
 • Dernek Tüzüğünü değiştirmek, derneğin federasyona katılması veya ayrılmasına karar vermek,
 • Dernek Genel Kurulunca seçilen organların çalışma raporlarını incelemek, bu kurulları aklamak, değiştirerek kabul etmek ya da haklarında dava açmaya yetki vermek,
 • Bütçeyi ve kadro çizelgelerini görüşüp aynen ya da değiştirerek kabul etmek,
 • Derneğe gerekli taşınır ve taşınmaz malların satın alınması, ipotek edilmesi ya da ipoteğin çözülmesi, bağışlanması ve devredilmesi hususunda Yönetim Kuruluna yetki vermek,
 • Dernek Şubelerinin açılmasına karar ve Dernek Şubesi kurucularına yetki vermek,
 • Derneğin gerekli yasal koşullar yerine getirilmek suretiyle uluslararası faaliyette bulunması veya yurt dışında bulunan kuruluşlara üye olarak katılmasına ya da ayrılmasına karar vermek,
 • Dernekten çıkarılan üyelerin itirazlarını incelemek ve karara bağlamak,
 • Dernekler Yasasında yazılı genel hükümlerle tüzüğünde belirtilen diğer görevleri yapmak,
 • Derneğin feshine ve malların tasfiyesi biçimine karar vermek, tasfiye memurlarını görevlendirmek.
 • Toplu tartışma için önerilen gündemleri görüşmek
Yönetim Kurulu

Madde 21
Yönetim Kurulu 7 asil ve 7 yedek üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyeleri Genel Kurul’da yapılacak olan kapalı oylama ile belirlenir. Yönetim Kurulu; Genel Başkan, Genel Başkan Yardımcısı, Genel Sekreter, Genel Sekreter Yardımcısı, Sayman ve iki üyeden oluşur. Görev süresi en fazla iki yıldır. Her yönetim kurulu seçimi genel kurulda yapılır. Yönetim Kurulu üyeleri en fazla 2 dönem üst üste görev yapabilir.

Madde 22
Yönetim Kurulu en az ayda bir kez toplanır. Toplantı tüm dernek üyelerinin katılımına açıktır.

Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

Madde 23
Yönetim kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir:
 • Resmi kurumlar karşısında derneği temsil eder. Derneğin ortak fikir, tavır, ilke ve kararlarını taşımak, bilmek ve iletmekten sorumludur veya bu hususlarda yetki verir.
 • Gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapar ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunar.
 • Derneğin çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak genel kurul onayına sunar.
 • Genel kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın alır, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satar, bina veya tesis inşa eder, kira sözleşmesi yapar, dernek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirir.
 • Şube açmaya ilişkin işlemlerin yürütülmesini sağlar.
 • Derneğin şubelerinin denetlenmesini sağlar,
 • Gönüllü olan yerlerde, derneğin gerekli gördüğü durumlarda temsilcilikler açılmasını sağlar.
 • Genel kurulda alınan kararları uygular,
 • Her faaliyet yılı sonunda derneğin işletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir tablosu ile yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenler, genel kurula sunar,
 • Bütçenin uygulanmasını sağlar,
 • Tüzüğün 7. maddesine göre üye alımı kararı alır. 8. Maddeye göre İstifaları işleme sokar. 9. Madde ve/veya Kadın Etik Kurulu, LGBTİ Etik Kurulu ve/veya Etik Kurulunda yapılan değerlendirme sonuçları gerektirdiği takdirde üyelikten çıkarma kararı alır.
 • Uzun vadeli stratejiler geliştirmede, kurumsal temsilde eksiklik olduğunda giderilmesi için sorumluluk alır. Bir sorun, aksaklık, eksiklik, tartışma ve kriz durumlarında sürece müdahil olur.
 • Diğer üyelerin Yönetim Kurulunun işleyişine dâhil olabilmesinin önünü açar ve kararlarını uygularken yatay örgütlenme prensibine göre hareket eder.
 • Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapar ve yetkileri kullanır.
Denetleme Kurulu

Madde 24
Denetleme Kurulu 3 asil ve 3 yedek üyeden oluşur. Denetleme Kurulu üyeleri Genel Kurul’da yapılacak olan kapalı oylama ile belirlenir. Kurul üyeleri içlerinden bir üyeyi Denetleme Kurulu Başkanı olarak seçer.

Denetleme Kurulunun Görev ve Yetkileri

Madde 25
Denetleme Kurulu'nun görev ve yetkileri şunlardır:  
 • Genel Kurul'a karşı sorumludur. 
 • Yönetim Kurulu'nun işlerini, bütçelerini, gelir ve giderlerini Genel Kurulu adına en geç yılda bir denetler. Denetim sonrası incelemesini bir raporla belgeler.
 • Denetleme sonrası gerektiğinde Genel Kurul'u olağanüstü toplantıya çağırabilir.

Kadın Etik Kurulu

Madde 26
Kadın Etik Kurulu 5 asil ve 5 yedek kadın üyeden oluşur. Üyeler bir sonraki genel kurula kadar görev yapar. Kadın Etik Kurulu asil ve yedek üyeleri Genel Kurulda, Kadın Komisyonuna üye olan kadın üyelerin aday olduğu ve kadın üyelerin oy kullandığı kapalı oylamayla belirlenir.

Kadın Etik Kurulunun Toplantıları

Madde 27
Kadın Etik Kurulu dernek üyelerinden birinin ya da psikoloji alanı içerisindeki bir baskı, istismar, şiddet olayında tanık ya da mağdur olmuş herhangi birinin, kamusal veya özel alanda ortaya çıkan toplumsal cinsiyet temelli etik ihlali şikâyetinde bulunması üzerine toplanır.

Toplantılara ihtiyaç duyulması halinde Kadın Etik Kurulu üyelerinden ayrı olarak Yönetim Kurulundan, LGBTİ Etik Kurulundan ve de Etik Kurulundan birer üye çağrılır. Çağrılacak üyelerin cinsiyeti, Kadın Etik Kurulunun yapacağı ön değerlendirme ile belirlenir. Bu üyeler, tartışmalara katılsa da gözlemci statüsündedir ve bu üyelerin toplantılarda oy hakkı bulunmaz.

Toplantılar Kadın Etik Kurulunun en az 5 asil üyesinin katılımıyla yapılır. Oy birliği sağlanamadığında oy çokluğuyla karar alınır.

Kadın Kurulunun Görev ve Yetkileri

Madde 28
Kadın Etik Kurulu, psikoloji alanı ile ilgili kişi ve kurumların, fiziksel, psikolojik, cinsel, ekonomik baskı, istismar ve şiddet formlarında (Bkz: Etik Yönetmelik), kamusal veya özel alanda ortaya çıkan toplumsal cinsiyet temelli etik ihlallerin araştırılması, soruşturulması, durumun değerlendirilmesi, bu konuda bir görüş oluşturulması ve gerekli kişi, kurul ve kurumların bu görüşten haberdar edilmesi görevini icra eder. Kurula, etik ihlale uğrayan, tanık olan, duyum alan, psikoloji alanından olan veya olmayan herkes başvurabilir. Kurul değerlendirmesi sonucunda eğer şikayet edilen kişi dernek üyesiyse, onun Üyelikten Çıkarılma şartlarını karşıladığına kanaat getirip Yönetim Kurulu’ndan bu yönde talepte bulunabilir. Yönetim Kurulu bu talebi doğrudan karara çevirir.

LGBTİ Etik Kurulu

Madde 29
LGBTİ Etik Kurulu 5 asil 5 yedek üyeden oluşmak üzere dernek üyeleri arasından seçilir.
LGBTİ Etik Kurulu üyeleri Genel Kurulda, LGBTİ insan hakları savunuculuğu yapan üyelerin aday olduğu ve dernek üyelerinin oy kullandığı kapalı oylamayla belirlenir. Her LGBTİ Etik Kurulu seçimi genel kurulda yapılır.

LGBTİ Etik Kurulunun Toplantıları

Madde 30
LGBTİ Etik Kurulu, herhangi bir üyesinin çağrısı üzerine, dernek üyelerinden LGBTİ bireylerin ya da dernek üyesi olmayan LGBTİ bireylerin, psikoloji alanında şiddet, taciz, ayrımcılık gibi homofobik/bifobik ve/veya transfobik tutum ve davranışlarla karşılaşma şikâyetinde bulunması üzerine toplanır.

Toplantılara ihtiyaç duyurulması halinde LGBTİ Etik Kurulu üyelerinden ayrı olarak Yönetim Kurulundan, Kadın Etik Kurulundan ve de Etik Kurulundan birer üye çağrılır. Bu üyeler, tartışmalara katılsa da gözlemci statüsündedir ve bu üyelerin toplantılarda oy hakkı olmaz.

Toplantılar LGBTİ Etik Kurulunun 5 asil üyesinin katılımıyla yapılır. Oy birliği sağlanamadığında oy çokluğuyla karar alınır.

LGBTİ Etik Kurulunun Görev ve Yetkileri

Madde 31
LGBTİ Etik Kurulu dernek üyelerinden birinin uyguladığı yönünde şikâyet bildiren LGBTİ bireylerin şiddet, taciz, ayrımcılık, homofobik/bifobik ve/veya transfobik tutum ve davranışlarla karşılaşma gibi durumlarında ve dernek üyesi olmayan LGBTİ bireylerin dernek içinde ve/veya psikoloji alanında maruz kaldığı ayrımcılık, homofobik/bifobik ve/veya transfobik tutum ve davranışlarla karşılaşma gibi durumlarında durumu değerlendirmek, bu konuda bir görüş oluşturmak ve gerekli kişi, kurul ve kurumları bu görüşten haberdar etmekten sorumludur. Kurul değerlendirmesi sonucunda dernek üyesinin Üyelikten Çıkarılma şartlarını karşıladığına kanaat getirip Yönetim Kurulu’ndan bu yönde talepte bulunabilir. Yönetim Kurulu bu talebi doğrudan karara çevirir.

Etik Kurulu

Madde 32
Etik Kurulu 5 asil 5 yedek üyeden oluşmak üzere Genel Kurulda dernek üyeleri arasından seçilir

Etik Kurulunun Toplantıları

Madde 33
Etik Kurulu herhangi bir üyesinin çağrısı üzerine veya dernek üyesi olan ya da olmayan bir kişinin psikoloji alanında yaşanan bir etik ihlale dair şikayette bulunması üzerine toplanır.

Toplantılara ihtiyaç duyulması halinde Etik Kurulu üyelerinden ayrı olarak Yönetim Kurulundan, LGBTİ Etik Kurulundan ve de Kadın Etik Kurulundan birer üye çağrılır. Bu üyeler, tartışmalara katılsa da gözlemci statüsündedir ve üyelerin toplantılarda oy hakkı olmaz.

Toplantılar Etik Kurulunun 5 asil üyesinin katılımıyla yapılır. Oy birliği sağlanamadığında oy çokluğuyla karar alınır.

Etik Kurulunun Görev ve Yetkileri

Madde 34
Etik Kurulu psikoloji alanında yapıldığı yönünde şikayet bildirilen etik ihlal durumlarında, durumu değerlendirmek, bu konuda bir görüş oluşturmak ve gerekli kişi, kurul ve kurumları bu görüşten haberdar etmekten sorumludur. Şikayet edilen kişinin dernek üyesi olması durumunda, Etik Kurulu yaptığı değerlendirme sonucunda Üyelikten Çıkarılma şartlarını karşıladığına kanaat getirip Yönetim Kurulu’ndan bu yönde talepte bulunabilir. Yönetim Kurulu bu talebi doğrudan karara çevirir.

Şubeler

Şube Kuruluşu

Madde 35
Dernekler yasası ve dernek tüzüğüne uygun biçimde gerekli koşulları taşıyan 12 dernek üyesi, şube kurmak için Genel Yönetim Kurulu’na başvurur. Yönetim Kurulu’nun verdiği yetki ile şube kurulur.

Madde 36
Çalışmaları dernekler yasası ve tüzük hükümlerine uygun olmayan ya da yeterli görülmeyen Şube Yönetim Kurullarına, Yönetim Kurulunca Şubeyi en geç bir ay içinde Genel Kurula götürmek üzere talimat verilir. Buna uymayan Şube Yönetim Kurulu, Dernek Yönetim Kurulunca görevden alınır ve Genel Kurulu yapmak üzere geçici bir Yönetim Kurulu görevlendirilir.

Şube Organları

Şube Genel Kurulu

Madde 37
Şube Genel Kurulu’nun toplanma usulleri ve görev ve yetkileri şunlardır:
 • Şube Genel Kurulu şubenin en yetkili organıdır ve şube üyelerinden oluşur.
 • Şube Genel Kurulu iki yılda bir toplanır.
 • Şubenin gelir ve giderlerini, çalışmalarını inceler, sorumlu organları aklar ya da Mahkemeye sevklerine karar verir.
Şube Yönetim Kurulu

Madde 38
Şube Yönetim Kurulunun kuruluşu, görev ve yetkileri şunlardır :
 • Yönetim Kurulu Şube Başkanı, Şube Sekreteri ve Şube Saymanı olarak görev yapacak 5 asıl ve 5 yedek üyeden oluşur.
 • Üye sayısı 40’ı aşan şubelerde Yönetim Kurulu 5 asıl, 5 yedek üyeden oluşur,
 • Şube Yönetim Kurulu, bu tüzüğün 21. maddesinin 2, 3, 4, 8, 9, 10, 12, 13. fıkralarında belirtilen yetkilere sahiptir. Bölgesinde Derneği temsil eder, Genel Merkez tarafından verilecek görevleri yapar, şube büro ve komisyonlarını oluşturur.
Şube Denetleme Kurulu

Madde 39
Şube Genel Kurulu, denetim işlemini yürütmek üzere 1 asıl ve 1 yedek denetçi seçer. Üye sayısı 40’ı aşan şubelerde 2 asıl, 2 yedek üyeden oluşan bir kurul seçilir. Tüzüğün 22. ve 33. maddeleri Şube Denetleme Kurulu için de geçerlidir

Temsilcilik Açma

Madde 40
Dernek, gerekli gördüğü yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla yönetim kurulu kararıyla temsilcilik açabilir. Temsilciliğin adresi, yönetim kurulu kararıyla temsilci olarak görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından o yerin mülkî idare amirliğine yazılı olarak bildirilir. Temsilcilik, dernek genel kurulunda temsil edilmez. Şubeler temsilcilik açamazlar.

Mali Hükümler

Madde 41
Derneğin gelir kaynakları şunlardır:
 • Üye aidatları,
 • Bağış ve yardımlar,
Madde 42
Dernek gelirleri aşağıdaki usullere göre toplanır:
 • Dernek gelirlerini, Dernekler Yasası ve Yardım Toplama Yasası hükümlerine göre toplar.
 • Her türlü tahsilat, dernek içinde yetkili üyeler tarafından yapılır.
 • Ayni yardımlar ilgili kanun ve yönetmelik hükümlerine göre kabul edilir.
 • Tüm gelirler, ilgili yönetmelik hükümlerindeki usullere uygun biçimde kayıt altına alınır.
Derneğin Defter Tutma Esas ve Usulleri ve Tutulacak Defterler

Madde 43

Defter tutma esasları

Dernekte, işletme hesabı esasına göre defter tutulur. Ancak, yıllık brüt gelirin Dernekler Yönetmeliğinin 31. Maddesinde belirtilen haddi aşması durumunda takip eden hesap döneminden başlayarak bilanço esasına göre defter tutulur.

Bilanço esasına geçilmesi durumunda, üst üste iki hesap döneminde yukarıda belirtilen haddin altına düşülürse, takip eden yıldan itibaren işletme hesabı esasına dönülebilir.

Yukarıda belirtilen hadde bağlı kalmaksızın yönetim kurulu kararı ile bilanço esasına göre defter tutulabilir.

Derneğin ticari işletmesi açılması durumunda, bu ticari işletme için, ayrıca Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre defter tutulur.

Kayıt Usulü

Madde 44

Derneğin defter ve kayıtları Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esasa uygun olarak tutulur.

Tutulacak Defterler

Madde 45
Dernekte, aşağıda yazılı defterler tutulur. Ancak, Alındı Belgesi Kayıt Defter, Demirbaş Defteri ve Envanter Defterinin tutulması isteğe bağlıdır. Büyük Defterin onaylatılması zorunlu değildir.
 • İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:
  • Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.
  • Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.
  • Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.
  • Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.
  • İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.
  • Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edelerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.
 • Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:
  • . (a) bendinin 1, 2, 3 ve 6 ncı alt bentlerinde kayıtlı defterler bilanço esasında defter tutulması durumunda da tutulur.
  • Yevmiye Defteri, Büyük Defter ve Envanter Defteri: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanununun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.
Defterlerin Tasdiki

Madde 46
Dernekte, tutulması zorunlu olan defterler kullanmaya başlamadan önce il dernekler müdürlüğüne veya notere tasdik ettirilir. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz. Ancak, Yevmiye Defteri kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda her yıl yeniden tasdik ettirilir.

Derneğin Gelir ve Gider İşlemleri

Madde 47

Gelir ve gider belgeleri;

Dernek gelirleri, (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de örneği bulunan) “Alındı Belgesi” ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.

Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak derneğin, 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 94’üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası düzenlenir. Bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için EK-13’te yer alan Gider Makbuzu veya banka dekontu gibi belgeler harcama belgesi olarak kullanılır.

Dernek tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri EK-14’te yer alan Ayni Yardım Teslim Belgesi” ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise EK-15’te yer alan "Ayni Bağış Alındı Belgesi" ile kabul edilir.

Alındı Belgeleri

Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılacak "Alındı Belgeleri" (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de gösterilen biçim ve ebatta) yönetim kurulu kararıyla, matbaaya bastırılır.

Alındı belgelerinin bastırılması ve kontrolü, matbaadan teslim alınması, deftere kaydedilmesi, eski ve yeni saymanlar arasında devir teslimi ve alındı belgesi ile dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler tarafından bu alındı belgelerinin kullanımına ve toplanılan gelirlerin teslimine ilişkin hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

Yetki Belgesi

Dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden (Dernekler Yönetmeliği EK- 19’da örneği bulunan) “Yetki Belgesi “ dernek tarafından üç nüsha olarak düzenlenerek, dernek yönetim kurulu başkanınca onaylanır. Yetki belgelerinin birer sureti dernekler birimlerine verilir. Yetki belgesi ile ilgili değişiklikler yönetim kurulu başkanınca, onbeş gün içerisinde dernekler birimine bildirilir.

Dernek adına gelir tahsil edecek kişiler, ancak adlarına düzenlenen yetki belgelerinin bir suretinin dernekler birimine verilmesinden itibaren gelir tahsil etmeye başlayabilirler.

Yetki belgesinin kullanımı, yenilenmesi, iadesi ve sair hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

Gelir ve Gider Belgelerinin Saklama Süresi

Defterler hariç olmak üzere, dernek tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama belgeleri ve diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 5 yıl süreyle saklanır.

Beyanname Verilmesi

Madde 48
Derneğin, bir önceki yıla ait faaliyetleri ile gelir ve gider işlemlerinin yıl sonu itibarıyla sonuçlarına ilişkin (Dernekler Yönetmeliği EK-21’de sunulan) “Dernek Beyannamesi” dernek yönetim kurulu tarafından onaylandıktan sonra, her takvim yılının ilk dört ayı içinde dernek başkanı tarafından ilgili mülki idare amirliğine verilir.

Bildirim Yükümlülüğü

Madde 49
Mülki amirliğe yapılacak bildirimler;

Genel Kurul Sonuç Bildirimi
Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren (Dernekler Yönetmeliği EK-3 te sunulan) “Genel Kurul Sonuç Bildirimi” mülki idare amirliğine bildirilir:

Genel kurul sonuç bildirimine;
1-Divan başkanı, başkan yardımcıları ve yazman tarafından imzalanmış genel kurul toplantı tutanağı örneği,

2-Tüzük değişikliği yapılmışsa, tüzüğün değişen maddelerinin yeni ve eski şekli ile dernek tüzüğünün son şeklinin her sayfası yönetim kurulunun salt çoğunlunca imzalanmış örneği,
Eklenir.

Taşınmazların Bildirilmesi
Derneğin edindiği taşınmazlar tapuya tescilinden itibaren otuz gün içinde (Dernekler Yönetmeliği EK-26’da sunulan) “Taşınmaz Mal Bildirimi”ni doldurmak suretiyle mülki idare amirliğine bildirilir.

Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi
Dernek tarafından, yurtdışından yardım alınacak olması durumunda yardım alınmadan önce (Dernekler Yönetmeliği EK-4’te belirtilen) “Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi” doldurup mülki idare amirliğine bildirimde bulunurlar.
Bildirim formuna, yurt dışından yardım alınması hususunda alınmış yönetim kurulu kararı örneği, varsa bu konuda düzenlenen protokol, sözleşme ve benzeri belgeler ile yardımın aktarıldığı hesaba ilişkin dekont, ekstra ve benzeri belgenin bir örneği de eklenir.
Nakdi yardımların bankalar aracılığıyla alınması ve kullanılmadan önce bildirim şartının yerine getirilmesi zorunludur

Kamu Kurum ve Kuruluşları İle Birlikte Yürütülen Ortak Projelerle ilgili Bildirim
Derneğin görev alanına ilişkin konularda kamu kurum ve kuruluşları ile yürüttüğü ortak projelerle ilgili olarak yapılan protokol ve projenin örneği (Dernekler Yönetmeliği EK-23’de gösterilen) “Proje Bildirimi”ne eklenerek, protokol tarihini izleyen bir ay içinde dernek merkezinin bulunduğu yerin valiliğine verilir.

Değişikliklerin Bildirilmesi
Derneğin yerleşim yerinde meydana gelen değişiklik (Dernekler Yönetmeliği EK-24’te belirtilen) “Yerleşim Yeri Değişiklik Bildirimi”; genel kurul toplantısı dışında dernek organlarında meydana gelen değişiklikler (Dernekler Yönetmeliği EK-25’te belirtilen) “Dernek Organlarındaki Değişiklik Bildirimi” doldurulmak suretiyle, değişikliği izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine bildirilir.
Dernek tüzüğünde yapılan değişiklikler de tüzük değişikliğinin yapıldığı genel kurul toplantısını izleyen otuz gün içinde, genel kurul sonuç bildirimi ekinde mülki idare amirliğine bildirilir.

Derneğin İç Denetimi

Madde 50
Dernekte genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Denetim kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel kurul veya yönetim kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.

Derneğin Borçlanma Usulleri

Madde 51
Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak ta yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

Tüzüğün Ne Şekilde Değiştirileceği

Madde 52
Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılabilir.

Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda tüzük değişikliği oylaması alınacak karara göre açık ya da kapalı olarak yapılır.

Derneğin Feshi ve Mal Varlığının Tasfiye Şekli

Madde 53
Genel kurul, her zaman derneğin feshine karar verebilir.

Genel kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda fesih kararı oylaması alınacak karara göre açık ya da kapalı olarak yapılır.

Tasfiye İşlemleri

Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında “Tasfiye Halinde Toplumsal Dayanışma için Psikologlar Derneği” ibaresi kullanılır.

Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemeleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm para, mal ve hakları, genel kurulda belirlenen yere devredilir. Genel kurulda, devredilecek yer belirlenmemişse derneğin bulunduğu ildeki amacına en yakın ve fesih edildiği tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir.

Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.

Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.

Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.

Hüküm Eksikliği

Madde 54

Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.

Bu tüzük 54 (elli dört) maddeden ibarettir.
Twitter
Facebook
© Copyright 2013 - TODAP